Проект статуту асоціації випускників викладачів та друзів Петрівського ДАТ

ПРОЕКТ

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ, ВИКЛАДАЧІВ І ДРУЗІВ ПЕТРІВСЬКОГО АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Асоціація випускників, викладачів і друзів Петрівського аграрного коледжу, далі «Асоціація» є добровільним самоврядним некомерційним формуванням – громадським об’єднанням, місцевою громадською організацією, створеною в результаті вільного волевиявлення громадян для сумісного досягнення статутних цілей і реалізації спільних інтересів.
1.2. Асоціація створена і діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими актами законодавства і цим Статутом.
1.3. З питань, що не врегульовані цим Статутом, Асоціація керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими законодавчими актами України.
1.4. Асоціація здійснює свою діяльність на території Одеської  області.
1.5.Повна назва Асоціації:
Асоціація випускників, викладачів і друзів Петрівського аграрного коледжу. Іншими мовами Асоціація має повну назву згідно з правилами перекладу.
1.6. Скорочена назва:
українською мовою: „Асоціація випускників Петрівського аграрного коледжу». Іншими мовами Асоціація має скорочену назву згідно з правилами перекладу.
1.7. Асоціація є юридичною особою відповідно до законодавства. Асоціація від свого імені може набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах, укладати від свого імені договори.
1.8. Згідно з цілями і в порядку, передбаченому законодавством, Асоціація від свого імені може вчиняти як в Україні, так і за кордоном будь-які угоди, правочині й інші юридичні акти, брати участь у різних організаціях (недержавних),включаючи міжнародні.
1.9. Асоціація діє на принципах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності, господарської самостійності, має власне майно.
1.10. Асоціація може мати печатку з власною назвою (в тому числі з емблемою), штамп, бланки з назвою, емблему, поточні, валютні та інші рахунки в банках України, а також інші реквізити. Асоціація може мати власну символіку.
1.11. Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність Асоціації, як і втручання Асоціації у діяльність органів державної влади, не припускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
1.12. Місцезнаходження Асоціації: Україна, с. Курісове, вул. Куріса, 9, Лиманський район, Одеська область, 67512.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

2.1. Мета діяльності Асоціації:
- сприяння реализации Навчальних, соціально-економічних и виробничих проектів стратегічного розвитку Петрівського аграрного коледжу (далі Петрівський аграрний коледж);
- створення умов для освітнього, наукового, культурного и професійного спілкування випускників, студентів та викладачів коледжу.
Завдання ДІЯЛЬНОСТІ Асоціації:
- стати авторитетною Постійно діючою Громадська організацією й Сприяти зростанню престижу Петрівського аграрного коледжу мире спільності коледжів;
- Сприяти професійному зростанню випускників Петрівського аграрного коледжу, створюваті умови для більш повної їх самореалізації у Науковій, професійній, освітній, культурній та других видах ДІЯЛЬНОСТІ;
- Здійснювати інформаційний обмін между випускниками, друзями и викладач Петрівського аграрного коледжу;
- зберігаті та примножувати вічні Духовні цінності, что ма ють дива орієнтіром для майбутніх поколінь;
- Сприяти вірішенню СОЦІАЛЬНИХ, культурних, освітніх, наукових та управлінськіх проблем.
2.2. Для досягнення вищевказаних цілей Асоціація здійснює в порядку, передбаченому законодавством, такі види діяльності:
- ведення інформаційної бази даних випускників Петрівського аграрного коледжу, забезпечення зв'язку з випускниками, в установленому законом порядку проведення різних опитувань, анкетування, співбесід тощо з метою поширення знань про Коледж;
- організація культурного спілкування та/або відпочинку випускників Петрівського аграрного коледжу, встановлення і підтримка зв'язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;
- здійснення заходів щодо залучення випускників Петрівського аграрного коледжу до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку Коледжу;
- організація клубного, ділового спілкування випускників Петрівського аграрного коледжу, створення клубів за інтересами;
- організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців – випускників Петрівського аграрного коледжу (в межах діяльності, що не заборонені для громадських об’єднань);
- сприяння ресурсному забезпеченню технологічних, культурних і освітніх проектів Петрівського аграрного коледжу;
- сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації у навчальних закладах України і за кордоном;
- підготовка і популяризація літератури щодо різних освітніх, культурних і просвітницьких напрямків, здійснення «громадських слухань» та інших громадських заходів з цього питання тощо;
- здійснення редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності щодо випуску різних періодичних та інших поліграфічних видань, які популяризують діяльність Асоціації;
- пошук коштів, у тому числі грантів, благодійних і цільових коштів та майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійними організаціями і громадянами для здійснення діяльності, що передбачена Статутом Асоціації;
- обмін досвідом з іншими організаціями випускників, громадськими організаціями, у тому числі за кордоном;
- здійснення заходів щодо створення спілок і асоціацій громадських об’єднань (включаючи закордонні);
- створення господарських товариств, спілок, організацій і установ у порядку, що передбачений чинним законодавством України, для виконання статутних завдань організацій;
- проведення наукових, методичних, історичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, тощо, спрямованих на виконання завдань Асоціації та програм розвитку Коледжу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

 

3.1. Асоціація від власного імені має право укладати будь-які правочині (угоди) і контракти, залучати до роботи за всіма напрямками своєї діяльності юридичних осіб, а також фізичних осіб за цивільними договорами чи на іншій цивільно-правовій основі, з метою досягнення статутних цілей.
3.2. Матеріальною підставою функціонування Асоціації є:
3.2.1. Будь-які кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротньої фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в томі числі, але не виключно:
- вступні та/або членські внески членів Асоціації,
- передані у власність або у користування об'єкти права інтелектуальної власності;
- будь-які кошти та/або майно, передані Асоціації у вигляді благодійної допомоги;
- грошові та матеріально-технічні ресурси спонсорів,
- міжнародна технічна допомога,
- інші види коштів та/або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
3.2.2. Пасивні доходи, в тому числі, але не виключно: проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті. в разі зміни законодавства, яке змінює поняття «пасивні доходи», застосовуються положення законодавства.
3.2.3. Кошти та майно, які надходять від проведення основної діяльності Асоціації, з урахуванням положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (щодо передачі активів неприбуткової організації у разі її ліквідації).
3.2.4. Надходження з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, яка надається відповідно до діючого законодавства. Інші надходження, які не заборонені для громадських неприбуткових організацій. Асоціація як неприбуткова організація не здійснює підприємницьку діяльність.
3.3. Для здійснення статутних цілей Асоціація у порядку, встановленому законом, має право:
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, судових установах (місцевих судах, адміністративних судах, та/або інших судових органах), громадських органах;
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
• встановлювати структуру, чисельність співробітників і штатний розпис, затверджувати порядок оплати праці, доплат і надбавок, розміри і терміни преміювання працівників;
• вільно поширювати інформацію про свою діяльність;
• застосовувати засоби масової інформації для поширення інформації стосовно своєї діяльності;
• засновувати засоби масової інформації;
• виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, вносити пропозиції в органи державної влади;
• створювати чи брати участь у створенні господарських товариств, спілок, у тому числі разом з іноземними фірмами, закладами, організаціями в порядку, встановленому законодавством, які необхідні для виконання статутних цілей;
• здійснювати в повному обсязі повноваження, передбачені Цивільним кодексом, Законом України «Про об’єднання громадян», Статутом Асоціації й іншими законодавчими актами України.
3.4. Асоціація зобов'язана:
• дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери дії Асоціації;
• регулярно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела формування та витрати;
• надавати допомогу представникам органу, що реєструє Асоціацію, при ознайомленні з діяльністю Асоціації у зв'язку з досягненням статутних цілей і дотриманням законодавства України.

4. ЧЛЕНСТВО в АСОЦІАЦІЇ. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

 

4.1. в Асоціації встановлюється індивідуальне, колективне і почесне членство.
4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути фізичні особи, що досягли 18-річного віку і є громадянами України, іноземними громадянами і особами без громадянства, які закінчили Петрівський аграрний коледж і/або ті, що викладали (викладають) у ньому і/або мають дружні почуття до Петрівського аграрного коледжу, а також ті, хто поділяє цілі Асоціації і дотримується вимог Статуту.
4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації, що підтримують цілі Асоціації і беруть участь у її діяльності. Індивідуальні та колективні члени Асоціації мають рівні права й обов'язки.
4.4. Почесними членами можуть бути відомі представники науки, культури, освіти, бізнесу, відомі суспільні, державні і політичні діячі, а також особи, які мають заслуги перед Асоціацією. Право запрошення в почесні члени Асоціації надається Раді Асоціації.
4.5. Прийом в члени Асоціації здійснюється на підставі поданої особистої анкети і заяви до Асоціації фізичними особами та протоколів засідань із заявами і анкетами юридичних осіб – громадських організацій. Заява може бути заповнена за місцезнаходженням Асоціації або надіслана поштою (в тому числі е-маіl). Для розгляду щодо прийому в члени Асоціації приймається тільки письмова заява. Прийняті до Асоціації члени (крім почесних) сплачують вступні і членські внески, розмір і терміни сплати яких встановлені Положенням про членські та вступні внески.
4.6. Рішення про прийняття до членів Асоціації ухвалює Правління Асоціації. Рішення Правління Асоціації про прийняття і виключення фізичних і юридичних осіб – громадських організацій в Асоціацію приймається більшістю голосів наявних членів Правління Асоціації. Питання про форму голосування може вирішуватись до початку голосування й оформлюється відповідним протоколом. у разі відсутності відповідного рішення голосування здійснюється відкрито.
4.7. Член Асоціації може добровільно призупинити своє членство за вмотивованою заявою за рішенням Правління Асоціації. Відновлення членства відбувається на підставі особистої заяви і рішення Правління Асоціації.
4.8. Член Асоціації, який не виконує вимоги Статуту і своїми діями завдає шкоди інтересам Асоціації, виключається з неї. Виключення з членів Асоціації здійснюється за рішенням Правління. Виключені за рішенням Правління члени Асоціації можуть бути поновлені тільки за рішенням Конференції.
4.9. Асоціація має право утворювати структурні підрозділи без права юридичної особи (клуби, бюро, філіали, представництва тощо), що діють на підставі Положення про них, затверджених Радою Асоціації.

5. ПРАВА і ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 

5.1. Члени Асоціації беруть участь у реалізації статутних цілей і завдань шляхом особистої праці, а також шляхом внесення коштів або майна, об’єктів права інтелектуальної власності, виконання робіт, надання послуг, а також надання допомоги в іншій формі, не забороненій законодавством.
5.2. Члени Асоціації мають право:
• брати участь у діяльності усіх її органів, в усіх заходах, що проводяться Асоціацією або з її участю, а також у реалізації проектів і програм Асоціації;
• обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації і вносити пропозиції для покращення її роботи;
• отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів;
• виступати від імені Асоціації і представляти її інтереси за письмовим дорученням Ради Асоціації, Президента Асоціації або Правління, Виконавчого директора Асоціації;
• члени Асоціації у кількості не менш ніж 75% від їх загальної кількості мають право вимагати скликання позачергової Конференції і/або проведення позачергової ревізії;
• обговорювати будь-яке питання, що стосується їх прав та обов'язків.
5.3. Члени Асоціації зобов'язані:
• неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту Асоціації і Кодексу Асоціації;
• активно сприяти проведенню заходів, передбачених планами і програмами Асоціації;
• активно брати участь у роботі органів, до яких вони обрані;
• виконувати рішення вищих і керівних органів Асоціації, узгоджувати свої дії з керівними органами Асоціації, виступаючи від її імені і представляючи її інтереси;
• своєчасно сплачувати членські внески;
• використовувати факт приналежності до Асоціації відповідно до стандартів етичної і професійної поведінки;
• не розголошувати надану їм інформацію, а також інформацію, що стала їм відома внаслідок їх статусу, яка має конфіденційний характер щодо Асоціації або будь-кого з її членів;
• не допускати випадків зловживання приналежністю до Асоціації;
• нести матеріальну відповідальність за передане їм у користування майно Асоціації відповідно до законодавства.
5.4. Права і обов'язки членів Асоціації, порядок прийому і припинення членства в Асоціації, розмір вступних і членських внесків і строки їх сплати регулюються Положенням про членство, затвердженим Правлінням Асоціації, і таким, що не суперечить Статуту.

6. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

 

6.1. Органами Асоціації є: Конференція, Рада Асоціації, Правління, виконавчий директор, Ревізійна комісія.
6.2. Вищим керівним органом керівництва Асоціації є Конференція. Конференція скликається Правлінням Асоціації або на вимогу не менш, ніж 75% членів Асоціації, не рідше одного разу на три роки. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь більше, ніж половина членів Асоціації (і/або їх представників).
6.2.1. Конференція правомочна приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. Виключною компетенцією Конференції є:
• прийняття рішення про припинення (реорганізацію і ліквідацію) Асоціації;
• затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень;
• обрання Ради Асоціації;
• обрання Президента Асоціації;
• обрання Правління, Ревізійної комісії;
• визначення пріоритетних напрямків діяльності, розгляд і затвердження довгострокових програм і планів діяльності;
• призупинення виконання рішень Президента Асоціації і Ради Асоціації у разі їх невідповідності чинному законодавству, вимогам Статуту або рішенням попередньої Конференції.
6.2.2. Рішення Конференції приймаються таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх учасників Конференції. Регламент роботи Конференції визначається в кожному конкретному випадку більшістю голосів присутніх учасників Конференції. у разі відсутності рішення з цього приводу голосування на Конференції здійснюється відкрито. Рішення Конференції є правомочними, якщо за них проголосувало більше половини членів Асоціації (і/або їх представників), що беруть участь в Конференції, крім затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень і прийняття рішень про реорганізацію і ліквідацію, які приймаються більшістю голосів, що складає 3/4 присутніх. Представником інших членів Асоціації на Конференції може бути тільки член Асоціації. Правління Асоціації зобов’язане повідомити про термін проведення Конференції членів Асоціації не пізніше ніж за місяць шляхом письмового повідомлення, або телефонограмою, та/або електронною поштою з обов’язковим підтвердженням про отримання.
6.2.3.Голова та секретар Конференції обираються на кожному засіданні Конференції. Голова та секретар Конференції виконують обов'язки, пов'язані з проведенням Конференції. Секретар Конференції забезпечує ведення протоколу засідання Конференції. в протоколі Конференції відображуються результати голосування і рішення Конференції. Протокол засідання Конференції підписується головою та секретарем Конференції.
6.2.4.Підготовка засідання Конференції, зберігання документації проведених засідань здійснюється Правлінням Асоціації або виконавчим директором.
6.3. Рада Асоціації є представницьким та консультативно-дорадчим органом Асоціації. Рада Асоціації обирається з числа членів Асоціації та має у своєму складі не менше, ніж тридцять дві особи. Конференція має право визначити інший кількісний склад ради Асоціації. Термін повноважень Ради Асоціації – п'ять років. Рада Асоціації здійснює загальне консультативне забезпечення роботи Президента Асоціації.
6.3.1. Рада Асоціації:
• забезпечує консультативне супроводження діяльності Президента Асоціації;
• готує та надає Президенту Асоціації за його запитом консультаційні висновки, консультаційні відповіді відносно проведення того чи іншого громадського заходу;
• присуджує та затверджує нагороди і почесні звання Асоціації, звання «Почесний член Асоціації»;
• надає методичні рекомендації Президенту щодо проведення того чи іншого громадського заходу.
6.3.2. Рада Асоціації самостійно визначає порядок та періодичність своєї роботи. Рада Асоціації збирається у разі необхідності, але не менше одного разу на рік. Рада Асоціації приймає рішення більшістю голосів присутніх членів Ради Асоціації відкритим або таємним голосуванням. Рада Асоціації правомочна приймати рішення за наявності не менш як половини її складу.
6.4. Президент Асоціації обирається Конференцією терміном на п’ять років. Президент Асоціації входить до складу Ради Асоціації за посадою, керує її роботою, голосує на засіданнях Ради Асоціації, здійснює контроль за виконанням рішень Ради, подає Конференції звіт про роботу Ради Асоціації. Президент Асоціації представляє Асоціацію під час проведення громадських заходів, подає Конференції звіт про підсумки проведення того чи іншого громадського заходу, в якому він брав участь. Президент Асоціації має право надавати запити Раді Асоціації.
6.5. Постійне керівництво справами Асоціації здійснюється виконавчим органом – Правлінням Асоціації. Правління обирається Конференцією з числа членів Асоціації у кількості не менш ніж п'ятнадцяти осіб з терміном повноважень на п’ять років. Конференція може визначити іншу кількість Правління. Рада Асоціації, Президент Асоціації не мають права: втручатись у діяльність Правління; скасовувати рішення Правління; надавали будь-які обов’язки приписки або вказівки тощо. Правління Асоціації підзвітне Конференції. Правління Асоціації підзвітне Раді Асоціації з таких питань:
- з питання скликання чергової та позачергової Конференції – повідомляє про прийняте рішення щодо скликання та орієнтовний порядок денний;
- з питання обрання Голови та заступника голови Правління –повідомляє про осіб, які обрані на ці посади;
- з питання реалізації рішень Конференції і здійснення контролю за їх виконанням – за наявності письмового обґрунтованого запиту повідомляє про стан реалізації та хід виконання;
- з питання внесення змін і доповнень до Статуту – повідомляє про запропоновані зміни ;
- з питання присудження і затвердження нагород і почесних звання Асоціації, звання «Почесний член Асоціації» – здійснює узгодження.
6.5.1. Правління Асоціації:
• скликає чергові і позачергові Конференції Асоціації, визначає представництво делегатів на Конференцію і порядок денний Конференції;
• обирає із свого складу Голову і заступника голови Правління;
• реалізує рішення Конференції і здійснює контрольна їх виконанням;
• призначає виконавчого директора, приймає рішення про призначення і припинення його повноважень і про встановлення розмірів винагород і компенсацій, які сплачуються Асоціацією;
• приймає рішення про участь Асоціації в інших комерційних і некомерційних організаціях, в тому числі приймає рішення про входження Асоціації в якості засновника (учасника, акціонера) до господарських товариств, визначає порядок сплати внесків до статутного фонду (капіталу) таких господарських товариств;
• координує діяльність Асоціації, здійснює роботу з реалізації програм, проектів, планів;
• приймає нормативні документи з питань діяльності Асоціації, у тому числі вносить пропозиції про зміни і доповнення Статуту для розгляду Конференції;
• приймає рішення про призначення і проведення ревізій;
• приймає рішення про створення або ліквідацію структурних підрозділів (бюро, клубів, філіалів, представництв тощо), господарських товариств, громад, закладів, організацій, наукових і творчих формувань, затверджує Положення і Статути про їх діяльність;
• затверджує бюджет Асоціації на наступний фінансовий рік, звіт за попередній рік і річний бухгалтерський баланс;
• приймає рішення про придбання та/або відчуження цінних паперів або корпоративних прав;
• затверджує редакційну раду видань Асоціації;
• створює комісії з різних напрямків діяльності Асоціації для вироблення рекомендацій і призначає керівників комісій;
• присуджує і затверджує нагороди і почесні звання Асоціації, звання «Почесний член Асоціації»;
• розглядає будь-які інші питання, пов'язані з діяльністю Асоціації, що не відносяться до виключної компетенції Конференції;
• затверджує внутрішні положення Асоціації (в тому числі, але не виключно: положення про членство, про ревізійну комісію про регламент роботи Конференції тощо).
6.5.2. Правління Асоціації збирається у разі необхідності. Правління Асоціації правомочне приймати рішення, якщо у його засіданні бере участь не менш половини його членів. Правління приймає рішення більшістю голосів присутніх його членів. у разі рівності голосів голос Голови правління є вирішальним. Засідання правління веде Голова Правління. Рішення Правління оформлюються протоколом.
6.7. з метою забезпечення впровадження того чи іншого проекту в Асоціації є Координатор проектів Асоціації.
6.7.1. Координатор проектів призначається Правлінням строком на п’ять років.
6.7.2. Координатор проектів Асоціації:
• бере активну участь у плануванні роботи Асоціації;
• забезпечує виконання рішень Конференції, Ради Асоціації;
• організовує підготовку та проведення заходів Асоціації;
• виконує комунікативні та представницькі функції.
Координатор проектів Асоціації надає активну допомогу Правлінню у підготовці та проведення Конференцій Асоціації.
6.8. Ревізійна комісія обирається Конференцією Асоціації з числа членів Асоціації терміном на п’ять років.
6.8.1. Ревізійна комісія:
• контролює фінансову та господарську діяльність виконавчого директора ;
• проводить ревізії фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на три роки ;
• перевіряє стан і облік матеріальних цінностей Асоціації.
6.8.2. Звіт Ревізійної комісії затверджується відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на Конференції.

 

7. МАЙНО, КОШТИ, ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

 

7.1. Джерелами формування майна і коштів Асоціації у грошовій та інших формах є:
7.1.1. будь-які кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в томі числі, але не виключно:
- вступні та/або членські внески членів Асоціації,
- передані у власність або у користування об’єкти права інтелектуальної власності;
- будь-які кошти та/або майно, передані Асоціації у вигляді благодійницької допомоги;
- грошові та матеріально-технічні ресурси спонсорів;
- міжнародна технічна допомога,
- інші види коштів та/або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.
7.1.2. Пасивні доходи, в тому числі, але не виключно: проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті. в разі зміни законодавства, яке змінює поняття «пасивні доходи», застосовуються положення законодавства.
7.1.3. Кошти та майно, які надходять від проведення основної діяльності Асоціації, з урахуванням положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (щодо передачі активів неприбуткової організації у разі її ліквідації).
7.1.4. Надходження з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, яка надається відповідно до діючого законодавства. Інші надходження, які не заборонені для громадських неприбуткових організацій.
7.2. Власністю Асоціації можуть бути земельні ділянки, будівлі, споруди, житловий фонд, товарні знаки, патенти, транспорт, обладнання, інвентар, засоби зв’язку, копіювальна техніка і майно культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, кошти, акції або інші цінні папери, а також інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Асоціації. у власності Асоціації можуть також знаходиться заклади, видавництва, засоби масової інформації, створені і придбані за рахунок Асоціації відповідно до її статутних цілей. Права на інтелектуальну власність (патенти, товарні знаки, ноу-хау, винаходи, корисні моделі тощо), що передаються згідно з ліцензійним договором в тимчасове користування або товарні знаки, відчужувані згідно з договором купівлі-продажу, також можуть надходити у власність Асоціації. Асоціація як власник майна має право розпоряджатися ним на власний розсуд, у тому числі здавати його в оренду.
7.3. Терміни, розміри і порядок внесення членських вступних внесків передбачаються Положенням про членство, який приймається Правлінням Асоціації. Внесення вступних і членських внесків можливе як на поточний рахунок, так і майном у натуральному вигляді. в останньому випадку оцінку дає незалежний оцінювач або комісія, призначена Правлінням Асоціації, і затверджується рішенням Правління Асоціації.
7.4. Кошти Асоціації, крім цілей, передбачених у пп. 2.1., 2.2. чинного Статуту, витрачаються:
• на оплату праці працівників Асоціації, а також осіб, що працюють за договором;
• на оплату відрядних витрат, пов’язаних із виконанням працівниками Асоціації доручень Ради Асоціації і Президента Асоціації;
• на матеріальне заохочення і преміювання працівників і членів Асоціації, які відзначилися;
• на організацію і проведення заходів;
• на оплату витрат з іншої діяльності, передбаченої чинним Статутом.
7.5. Асоціація має право здійснювати благодійну діяльність (в т.ч. меценатство та спонсорство) та використовувати для цього своє майно та кошти.
7.6. Асоціація відповідає за свої зобов’язання власними коштами і майном, які за законодавством України підлягають стягненню. Члени Асоціації втрачають право власності на майно та кошти, передані в якості членських або вступних внесків. Члени Асоціації не зберігають прав на передане ними у власність Асоціації майно, у тому числі на членські й вступні внески. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів. Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Асоціації. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

 

8.1. Пропозиції про зміни та доповнення до Статуту Асоціації можуть вносити 10% членів Асоціації. Остаточне рішення з цього питання приймається Конференцією більшістю у 3/4 присутніх членів Асоціації (і/або їх представників. Прийняті зміни і доповнення реєструються у порядку і в терміни, передбачені чинним законодавством.
8.2. У невідкладних випадках Правління Асоціації має право прийняти рішення про внесення змін (доповнень) до Статуту. Такі зміни та доповнення приймаються рішенням 3/4 голосів членів Правління Асоціації”.

9. ПРИПИНЕННЯ (ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ) АСОЦІАЦІЇ

 

9.1. Припинення (припинення діяльності) Асоціації може відбутися шляхом реорганізації (злиття, приєднання, розподілу, перетворення) або ліквідації.
9.1.1. При злитті громадських об’єднань права і обов'язки кожного з них переходять до заново створеної юридичної особи – громадського об’єднання відповідно до акта передачі.
9.1.2. У випадку приєднання Асоціації її права та обов'язки переходять до правонаступника.
9.1.3. Під час розділення Асоціації її права та обов'язки переходять до створених громадських об’єднань відповідно до розподільчого балансу.
9.1.4. В разі виділення зі складу Асоціації одного або декількох юридичних осіб до виділених юридичних осіб переходять права і обов'язки Асоціації у відповідній частці згідно розподільчому балансу.
9.1.5. В разі перетворення Асоціації до юридичної особи-правонаступника переходять права та обов'язки Асоціації відповідно до передавального акту.
9.2. Припинення (реорганізація, ліквідація) Асоціації здійснюється за рішенням Конференції і приймається 3/4 голосів від кількості присутніх на Конференції членів Асоціації (і/або їх представників). Для здійснення заходів щодо припинення призначається комісія з припинення (ліквідаційна комісія). Функції комісії з припинення (ліквідаційної комісії) може бути покладено на виконавчого директора Асоціації.
9.3. Проведення заходів щодо припинення Асоціації здійснюється відповідно до законодавства.