Бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти

Бібліотека – ланка освітньо-виховного процесу у коледжі, яка здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, як в урочний, так і в позаурочний час.
Бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Коледжу, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес навчального закладу.
Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики в галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
Коледж забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп`ютеризацію та технічне забезпечення бібліотеки.
Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умов їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, та затверджуються директором Коледжу.

Фонд бібліотеки складає - 40711 примірників літератури, із них основний фонд навчальної літератури - 33747 примірників.
Фонд бібліотеки щорічно укомплектовується новою літературою.
Щорічно передплачуються періодичні видання за профілем навчального закладу.
Газети:
 • Урядовий кур’єр
 • Чорноморські новини
 • Одеські вісті
 • Слава хлібороба
 • Лиманські факти
 • Ветеринарна газета
 • Журнали:
 • Бібліотечний вісник
 • Календар знаменних і пам’ятних дат
 • Аграрний тиждень
 • Пропозиція
 • Тваринництво/Ветеринарія

Основні завдання бібліотеки
1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно -бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, викладачів , співробітників Коледжу, згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.
2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Коледжу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.
3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов`язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп`ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
6. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами навчальної, організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.
8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.
9. Координація та співпраця діяльності бібліотеки з іншими підрозділами Коледжу, та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

Основні функції бібліотеки
1. Бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.
2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів в читальному залі.
3. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.
4. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів і студентів Коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.
5. З метою належного функціонування навчально-виховного процесу Коледжу, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.
6. Організовує для студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.
7. Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами та програмами Коледжу.
8. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання.
9. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, застарілі, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.
10. Створює, веде та удосконалює систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та баз даних на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
11. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп`ютерних технологій.
12. Спільно з заступником директора з навчально-виховної роботи, кураторами груп, викладачами та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.
13. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.
14. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

Права і обов'язки читачів.
1. Право користування бібліотекою коледжу надається студентам, викладацькому складу та працівникам коледжу.
2. Під час запису в бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов'язання по їх виконанню своїм підписом на читацькому формулярі.
3. Читачі мають право одержувати додому в тимчасове користування книги, інші друковані твори і матеріали з фондів бібліотеки.
4. Замовляти І одержувати копії окремих матеріалів згідно встановленого порядку, користуватися бібліотечним довідково-інформаційним обслуговуванням та іншими видами послуг, що надаються бібліотекою, брати участь в заходах, які проводить бібліотека, обирати і бути обраним в Бібліотечну раду.
5. Наукова література видається строком до 1 місяця в такій кількості: 10-15 екз. викладацькому складу , студентам до 10 екз., іншим категоріям читачів - до 5 екз.
6. Навчальна література видається на семестр або навчальний рік в кількості, визначеній згідно навчального плану.
7. Енциклопедії і інші довідкові видання, рідкісні і цінні книги, лише в читальному залі.
8. Читачі можуть продовжити строк користування взятих додому книг інших друкованих творів та матеріалів, якщо на них немає попиту з боку інших читачів.
9. Читачі зобов'язані: бережливо ставитися до книг, інших друкованих матеріалів, одержаних з фонду бібліотеки, повертати їх у встановлений строк, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані в читацький формуляр чи інших облікованих документах .
10. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.
11. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.
12. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.
13. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
Обов"язки бібліотеки по обслуговуванню читачів.
Бібліотека коледжу зобов'язана:
1. Інформувати читачів про всі види послуг, які надаються бібліотекою.
2. Здійснювати бібліотечне і інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів науковою, навчальною, суспільно-політичною, художньою і іншою літературою.
3. Вивчати і найбільш повно задовольняти читацькі запити.
4. Забезпечувати високу культуру обслуговування, надавати читачам допомогу у виборі необхідних друкованих творів і інших матеріалів шляхом усних консультацій, надання у їх користування каталогів і картотек, науково-допоміжних і рекомендаційних покажчиків і інших довідково-бібліографічних та інформаційних матеріалів, організацій книжкових виставок, днів інформацій, та інших заходів.
5. Здійснювати облік, зберігання і використання наявних у фонді книг, інших друкованих творів і матеріалів згідно встановлених правил, що забезпечують їх зберігання і раціональне використання.
6. Здійснювати видачу читачам книг, інших друкованих творів і матеріалів і систематично слідкувати за своєчасним поверненням їх в бібліотеку.
7. Користувачі, які завдали бібліотечному фонду збитків несуть матеріальну відповідальність.

Видатні події

Життя бібліотеки

Бібліотека спріяє виховання гармонійної, морально досконалоїособістості, віховує інформаційну культуру чітачів, пріщеплює Їм навички Користування книгою та бібліотекою.

Основні Функції - использование всех форм и методів колективного та індівідуального обслуговування; інформування етичні проблеми надходження літератури; проведення тематичних виставок, днів информации.

До послуг Користувачів Пропонується література:
- книги;
- періодичні видання;
- посібники та навчальні матеріали;
- Інтернет.

Фонд бібліотеки складає понад 40711 книг, Із них основний фонд навчальної літератури - 33747 прімірніків.

Такоже в работе бібліотеки проводяться виховні заходи кураторські години «Збережемо національні традиції» «Я - українець» «Моя країна - Україна», тематичні виставки «Голодомор 1932-1933 р.».

Бібліотека коледжу впроваджує Нові інтерактівні форми роботи інформаційна година «Всесвітній день БОРОТЬБИ зі СНІДом», заняття-спогад «Чорнобиль ... После трагедії», поетичні струмка «День родини».

У Бібліотеці коледжу КОЖЕН рік проводяться Вересневі зустрічі першокурсніків. Бібліографічні заняття, уроки - екскурсії, Бесіди «День знань».

Для студентів створені всі умови для успішного навчання.

Бібліотека Забезпечує спожи освітньо-виховного процесу в усіх его Ланка, надає систематичності й цілеспрямовану допомогу в опануванні знаннями з Навчальних предметів, віховує бажання розшірюваті ОБСЯГИ знань, знайомитися Із різноманітнімі Джерелами информации, навчає розуміті їх, користуватись ними.

Книжковий фонд бібліотеки Постійно поповнюється новою літературою.
3 грудня 2019 року в бібліотеці Петрівського аграрного коледжу відбувся виховний захід на тему: « 16 днів проти насилля», проведений Ковальською В.М., викладачем суспільно-економічних дисциплін.


Було переглянуто презентацію, мультфільми, відеофільми. Студенти 11 групи відділення «Агрономія» донесли до відома присутніх інформацію про Міжнародну правозахисну акцію « 16 днів проти насилля».

Почали бесіду із притчі; визначили форми насильства, обговорили ситуації, визначили, що робити, коли насилля трапилось, і як його зупинити.

Захід закінчився словами Робі Гіллера «Не роби іншому того, чого не бажаєш собі».


Давайте творити добро!