Наші новини

Увага. Петрівський аграрний коледж перейменовано в Тилігульский аграрний фаховий коледж.

Увага. Петрівський аграрний коледж перейменовано в Тилігульский аграрний фаховий коледж. Історія в картинках. Тилігульский аграрний фаховий коледж— один з найстарі­ших сільськогосподар­ських навчальних закладів України.
Восени 1920 року "наро­дилася" в Ку­рисовському замку сільського­сподарська школа, яка готу­вала рільників. Вона називалася Ку­рисово-Покровською.
Перший випуск у 1922 році склав 14 чоловік. У 1929 році школу реорганізували в тех­нікум, який до початку війни готував агро­номів і зоотехніків. З 1945 року технікум готує зоотехніків та ветеринарів, а в 1949 році тут відкрили гідро­технічне відділення (4 групи). У 1953 році з'явилося відділення механізації сільського госпо­дарства (2 групи). Вже в 1958 році з Ананьївського сільгосп-технікуму переведено в Пе­трівський дві групи техніків-механіків денного і заочного на­вчання. З 1972 року, за рішенням Міністерства сільського господарства УРСР, цей навчальний заклад став іменуватися "Петрівський радгосп-технікум" за рахунок об'єднання Петрівського сільськогосподарсь­кого технікуму і місцевого колгоспу "Україна". У 1981 році до Петрівського радгоспу-технікуму приєднано За­водівський зоотехнічний тех­нікум із сусіднього Березівського ра­йону. У 1985 році прибули ще 17 викладачів та 330 студентів з Ісаїв­ського ветеринарного технікуму Миколаївського району Одеської об­ласті. Ста­ном на 5 жовтня 1985 року в Петрівському радгоспі-техні­кумі навчалося вже 1996 студентів стаціонарного і заочного на­вчання. З ними пра­цювали 104 викладачі. Спеціальність "Організація і технологія ви­робництва сільськогоспо­дарської продукції" створена в 1989 році на базі агрономічного відді­лення. За час її існування підготовлено 100 майстрів сільського гос­подарства виробництва. З 1995 року ця спеціальність реорганізована в спеціальність "Організація і технологія ведення фермерського гос­подарства" і існує понині. Відділення "Землевпорядкування" створене в 1993 році на базі агрономічного. З 1998 року воно функціонує самостійно. У 1998 році рішенням загальних зборів ко­лективу Петрівський радгосп-технікум перейме­новано в Петрівський державний аграрний тех­нікум.